Presentació

Els Serveis Educatius del Departament d’Educació donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

Els serveis educatius ofereixen a la zona, als centres i als professors: 

Suport, assessorament i orientació en els àmbits següents: 

 • Processos d’ensenyament i aprenentatge, de gestió d’aula i d’aplicació de metodologies flexibles que afavoreixin la participació i l’aprenentatge competencial de tots els alumnes en un marc d’escola inclusiva. 
 • Materials didàctics, curriculars i altres recursos educatius, donant a conèixer, especialment, els recursos publicats pel Departament d’Educació. 
 • Integració i gestió de les tecnologies digitals tant pel que fa a l’assoliment de la competència digital com per facilitar l’accés a l’aprenentatge de tots els alumnes. 
 • Suport i formació en didàctica de la llengua (habilitats lingüístiques, ensenyament integrat de llengües i de llengua i continguts), assessorament en estratègies, recursos organitzatius i ús de materials que afavoreixin l’acollida i la convivència dels alumnes des d’una perspectiva intercultural que afavoreixi la cohesió social. 
 • Avaluació psicopedagògica i atenció educativa als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 
 • Implementació del servei comunitari i d’altres programes en els centres de secundària. 
 • Procés de transició de les diferents etapes educatives. 
 • Corresponsabilitat entre família i escola; millora de la implicació de les famílies i la seva participació als centres. 
 • Plans, projectes, processos de millora i d’innovació, formació i recerca educativa. 
 • Identificació de pràctiques educatives de referència. 
 • Educació intercultural. 

Col·laboració i impuls en activitats i dinamització de la zona: 

 • Formació permanent dels professors en totes les modalitats i continguts previstos. 
 • Activitats de dinamització educativa per als alumnes. 
 • Coneixement de l’entorn i aprofitament didàctic dels seus recursos i de les actuacions de formació i orientació. 
 • Suport a les xarxes de centres (projectes específics, centres amb SIEI…), a les xarxes de biblioteques escolars i a projectes cooperatius. 
 • Programes educatius impulsats pel Departament d’Educació. 
 • Plans i projectes de la Unió Europea per al desenvolupament de les competències bàsiques dels alumnes i les competències professionals dels docents. 
 • Plans educatius d’entorn. 
 • Programes d’innovació educativa. 
 • Orientació educativa i acció tutorial. 
 • Treball en xarxa amb altres serveis educatius, i d’altres programes, institucions i entitats. 

Els serveis educatius han d’oferir als alumnes i a les famílies dels centres educatius:

– Col·laboració i coordinació entre els diferents agents per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats dels alumnes i les seves famílies.

– Avaluació psicopedagògica i seguiment al llarg de tota l’escolaritat.

– Seguiment i acompanyament en les transicions educatives dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, per afavorir la continuïtat de les mesures i suports que han tingut èxit en l’etapa següent.

– Informació i assessorament a les famílies sobre recursos que poden afavorir el desenvolupament integral dels alumnes, especialment els publicats pel Departament d’Educació (beques, recursos de la zona, currículums de primària i secundària, web Família i Escola, etc.). 

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Vallès Occidental, a més d’algunes poblacions de comarques veïnes que, per motius diversos (pertinença a una ZER o a una zona d’inspecció), s’integren al territori.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant al telèfon 93 5752892 o enviant un correu electrònic a a8930039@xtec.cat