Programa mòbils.edu

És un pla del Departament d’Educació (programa d’innovació) liderat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, que impulsa l’ús de dispositius mòbils (telèfons mòbils i tauletes) com a tecnologies educatives integrades en les pràctiques d’aula perquè els alumnes adquireixin la competència digital i millorin en la resta de competències.El pla vol aprofundir en la potencialitat de les tecnologies digitals al servei de l’aprenentatge i, alhora, donar resposta a la preocupació social creixent al voltant de l’ús de la tecnologia mòbil. És per això que el pla farà partícips les famílies, els centres, els professors, els alumnes i els agents educatius de l’entorn.

L’ús eficient dels dispositius mòbils en l’educació comporta una triple perspectiva: com a objectes d’aprenentatge, per garantir-ne el domini instrumental i l’adquisició de criteris per fer-ne un ús ètic, responsable i eficaç; com a recurs per enriquir els processos d’ensenyament-aprenentatge amb materials educatius digitals que contribueixen a millorar la presentació i l’adquisició de les competències; i, també, com a context d’aprenentatge.

La finalitat del pla és desenvolupar un marc de cobertura d’educació digital per generar entorns de treball que permetin l’adquisició de la competència digital pròpia del segle XXI, d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea i de la UNESCO.

L’actuació del Departament d’Educació pretén que els centres utilitzin la tecnologia digital i, especialment, els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament curricular, el treball competencial, l’educació inclusiva, l’acció tutorial i la gestió de la convivència i de les relacions humanes per promoure l’èxit educatiu.

Anar al web del programa mòbil.edu