Estades

Les activitats de més d’un dia promouen la consolidació dels aprenentatges dels alumnes. Per tal d’assolir els objectius d’aprenentatge es recomana aquesta tipologia d’estada. Les estades solen ser de tres o cinc dies i les activitats es realitzen entre les 9h i les 18h aproximadament.  Per tal de treure el màxim profit educatiu de la vostra estada al CdA cal un treball coordinat entre el centre educatiu i el CdA. Aquest treball es durà a terme en tres moments importants: 

Moment 1: Abans de l’estada

S’estableix la comunicació amb els centres per tal de conèixer-nos i realitzar la programació de l’estada de forma conjunta.  La participació dels centres en el disseny de l’estada és necessària per tal de que aquesta esdevingui part de la seqüència didàctica de la vostra programació anual de centre. De manera coordinada, centre –CdA, definirem els objectius d’aprenentatge que ens proposem aconseguir en l’estada lligats a uns indicadors d’avaluació.

Com ho farem? Un cop acceptada la vostra sol·licitud, se us assignarà una persona del CdA com a tutor responsable de la vostra estada. Podeu inscriure-us a la trobada de coordinació que té lloc al mes de setembre i/o novembre en funció si veniu a fer una estada durant el primer trimestre, o durant el segon o tercer trimestre. Per aquells centres que no heu vingut mai al camp d’aprenentatge, aquesta trobada ens servirà per presentar-nos.  Us ensenyarem les instal·lacions del Camp d’Aprenentage, una mica l’entorn en el que estem ubicats i quina és la proposta d’activitats que tenim i la manera habitual de treballar. D’altra banda, serà el moment de presentar-vos, de conèixer la motivació principal que us ha dut al camp d’aprenentatge i conèixer la metodologia de treball del vostre centre. A partir d’aquí mirarem de concretar què és el que volem aconseguir amb l’estada (producte final) i com ho farem per aconseguir-ho (tasques a fer). Definirem de forma conjunta els objectius d’aprenentatge en base al treball que ja esteu realitzant al centre o que teniu intenció de realitzar i establirem una programació d’activitats que tindrà en compte el treball previ del centre i la projecció posterior que se’n farà. Per aquell centres que ja heu estat al Camp d’aprenentatge serà el moment d’aprofundir i donar forma a la proposta a treballar conjuntament al CdA segons la programació i el treball de centre establint de manera conjunta els objectius d’aprenentatge que tindrem per aquesta nova estada.

Moment 2: Durant l’estada

És la pròpia estada al CdA on es desenvolupa bona part del que s’ha programat. Les activitats desenvolupades al CdA seran la continuïtat del vostre treball al centre i tindran l’enfocament pedagògic i competencial que haurem volgut donar segons els objectius pedagògics que ens haurem marcat . Els materials, els ritmes de treball i les metodologies seran adaptades per tal d’adequar-se a les singularitats de l’alumnat, el nivell educatiu i les necessitats educatives.

Moment 3: Després de l’estada

Un cop desenvolupada l’estada és el moment al centre d’elaborar o executar el producte final i dotar-lo d’aquella projecció que dóna sentit a l’aprenentatge. També serà el moment d’avaluar conjuntament el treball realitzat, com ha estat el procés d’aprenentage i quin impacte ha tingut sobre l’alumnat tenint en compte els indicadors establerts, el desenvolupament de l’estada i quina ha estat la projecció d’aquest aprenentatge.

 

 

Podeu consultar les activitats que realitzem a l’apartat àmbits de treball o clicar al següent enllaç on trobareu una llista amb totes les activitats que podeu realitzar al camp.

El cost de les activitats és de 3 € per nen i dia (Ordre ENS/163/20162). Podeu consultar el preu de la manutenció i allotjament a l’apartat Inscripció i quotes.