Inscripció

1. Sol·licitud d’inscripció

El període d’inscripció pel curs 2021-22 serà del 10 de maig al 4 de juny.

Si esteu fora de termini us podeu inscriure en aquest formulari.

Abans de fer la sol·licitud, cal que tingueu en compte :

  • L’oferta d’activitats d’aquest Camp d’Aprenentatge en funció del nivell educatiu dels alumnes. Ho podeu consultar a l’apartat Totes les activitats.
  • Pel curs 2021-22 seguirem atenent un sol grup estable d’alumnes.
  • La situació de l’allotjament, és al centre de Manresa (Alberg del Carme).

Trobareu les instruccions i l’enllaç per a fer la inscripció a l’espai web dels Camps d’Aprenentatge de l’Xtec, a Inscripció i quotes

A partir del curs 2017-18, les activitats d’un dia de l’àmbit “aigua” vinculades amb el Parc de la Sèquia són gestionades per aquesta entitat. Caldrà fer la inscripció a la web del Parc de la Sèquia directament. Les dues entitats seguirem oferint conjuntament activitats pels centres que facin estada al CdA del Bages.

2. Assignacions

Un cop finalitzat el període de sol·licituds, cada CdA farà les assignacions i podreu consultar el resultat en la mateixa aplicació on caldrà clicar l’acceptació de les dates assignades en cas afirmatiu.

3. Inscripció definitiva

Prèviament o el mateix dia de fer l’activitat ens haureu d’entregar el full d’acceptació de la inscripció que podreu imprimir des de la mateixa aplicació  CAMPS, de gestió de la inscripció.

Quotes

Les quotes són iguals per a tots els camps d’aprenentatge.

Referents a les activitats d’ensenyament-aprenentatge (a abonar al Camp d’Aprenentatge):

  • Activitats d’un dia (sense estada): 3 € per alumne
  • Activitats en el marc d’una estada: 3 € per alumne i dia

Al preu de les activitats s’hi aplicaran les següents bonificacions o exempcions: (aquestes no afecten al preu de l’allotjament i manutenció). Caldrà presentar fotocòpia de la documentació que ho acrediti.

  • Bonificació del 50%: alumnes de famílies nombroses o monoparentals de categoria general.
  • Exempció: alumnes de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial, alumnes amb una disminució del 33% o víctimes del terrorisme i els alumnes dels centres d’alta complexitat.

Caldrà entregar un llistat del grup, indicant quins tenen bonificació o exempció.

Els centres d’alta complexitat estan exempts d’aquest pagament.

Referents a l’allotjament i manutenció (a abonar a l’Alberg – XANASCAT):

En el cas de les estades, per considerar formalitzada la reserva, caldrà realitzar una bestreta del 10% del cost de l’allotjament i manutenció previst.

Com fer el pagament:

Trobareu la informació a l’apartat de preparació d’activitats d’un dia o preparació d’estades