Vídeos de les Orientacions per l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària i a secundària

Els documents “Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària” i “Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a secundària” s’han elaborat en el marc del Pla d’Educació Digital de Catalunya impulsat pel Departament d’Educació de Catalunya amb la finalitat d’oferir orientacions metodològiques per facilitar el seguiment i l’avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de l’etapa d’educació primària i d’educació secundària.

Per fer aquest seguiment de la CDA els dos documents proposen unes rúbriques de referència de cadascuna de les competències de l’àmbit digital que cada centre educatiu a partir de la coordinació entre l’equip directiu, la comissió d’estratègia digital i juntament amb la resta del professorat del claustre han d’adaptar-les a les característiques, grau maduratiu, necessitats… del seu alumnat.

Per facilitar l’entesa d’aquest procés i la implementació de les rúbriques de referència per al seguiment i avaluació de la competència digital de l’alumnat, aquests documents s’han presentat a la Xarxa Territorial de Cultura Digital i s’ha posat a la disposició de tot el professorat els següents vídeos explicatius: