pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Berguedà és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Berguedà.

El PFZ comprèn una sèrie de modalitats, que podem dividir en dos grans grups: activitats de formació de centre, adreçades al professorat d’un mateix centre i activitats de formació per al professorat de diversos de centre.

LA FORMACIÓ EN CENTRE

1. Formació Interna de Centre (FIC).

  • Té per objectiu la millora de la pràctica docent a partir de la reflexió, el debat i l’experimentació en el si del centre educatiu. Per tant, no es fonamenta ni en la transmissió de coneixements ni en l’adquisició de tècniques i, per contra, implica el compromís dels participants a incorporar canvis metodològics.
  • No és impartida per cap formador/a extern/a al centre, sinó que és coordinada per un equip d’un màxim de tres persones del centre, una de les quals ha de ser necessàriament un membre de l’equip directiu.
  • Requereix el compromís del centre de transferir a l’aula el resultat de la formació i de recollir en la documentació del centre els acords presos. Tot el procés formatiu es recull en la carpeta de formació.
  • Ofereix diferents itineraris formatius: itineraris guiats o bé itineraris propis (d’elaboració del propi centre).
  • Els itineraris guiats tenen una durada de 45 hores, de les quals 30 hores han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts. I els itineraris propis tenen una durada de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.
  • És formació específica en competències bàsiques.
  • Podreu trobar tota la informació dels diferents itineraris guiats aquí, com els materials que ofereix el Departament a través de l’Ateneu.

2. Assessorament

Modalitat formativa amb intervenció d’un professional extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu del centre. És liderat per l’equip directiu.
Requereix el compromís del centre de fer un treball intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
Té una durada entre 21 i 30 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora.
El cost econòmic de la persona formadora va a càrrec del centre.

3. Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o d’un col·lectiu del centre.
Requereix el compromís del centre de fer un treball intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
Té una durada màxima de 15 hores.
El cost econòmic de la persona formadora va a càrrec del centre.

4.- Visita formativa a centre

Modalitat formativa orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades d’altres centres. Els centres en formació poden proposar el centre formador, i aquest planifica l’activitat formativa. Té una durada entre 15 i 27 hores. Aquí trobareu els materials que ofereix el Departament d’Educació.

LA FORMACIÓ ADREÇADA AL PROFESSORAT DE DIVERSOS CENTRES (FORMACIÓ INDIVIDUAL)
Agrupa les activitats obertes adreçades al professorat de diversos centres i la participació és individual.