Revistes electròniques i xarxes educatives

DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Educación 3.0
Informacions, nous dispositius, novetats editorials, recursos
educatius, materials curriculars, plataformes, software, jocsâ?¦ per fer més senzilla la integració de les TIC.
educacion 3.0
Ciències
Revista del professorat de ciències d’infantil, primària i
secundària.
RACO
Dipòsit cooperatiu on es poden consultar articles de revistes científiques,
culturals i erudites catalanes.
Biblioteca
Virtual de Premsa Històrica

Projecte de digitalització de publicacions periòdiques antigues,
impulsat pel Ministeri de Cultura.
Educ@conTIC
Proporciona interessants informaions i recursos sobre l’ús de les TIC a les aules Labor@torio. Educ@conTIC
educ@con TIC
Labor@torio. Educ@conTIC Eines i receptes TIC:
un sitio donde se puede participar, donde puedes incluir tus experiencias educativas, nuevas herramientas, tutoriales,..”.
En la nube TIC Un blog de docentes para todos: â??contiene todas aquellas pequeñas operaciones, rutinas,
secuencias, tutorialesâ?¦ en aplicaciones TIC que nos pueden facilitar las
tareas con las aplicaciones en la nube (o en tierra)
Tiching
Xarxa educativa escolar. Els recursos que necessites per aprendre i ensenyar millor.
 
Blog personal Natibergada.cat.
Blog de suprot  als mestres per impulsar la innovació educativa