Projecte: Una comunitat educativa restaurativa i resilient

El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, en el seu apartat 4.4, de Promoció de la salut i suport emocional, proposa que es realitzin activitats que permetin l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.

A les Instruccions dels centres educatius de Catalunya d’enguany es proposa que la Programació General Anual faci èmfasi, entre d’altres, en aspectes com l’educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes…), l’acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, tot incidint tant en els processos cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.

Per donar-hi resposta , des de la Subdirecció general de suport i atenció a la comunitat educativa, i concretament des del Servei d’Escola i Família es proposen un seguit de recursos pels centres educatius i les famílies que promouen la creació de vincles i comunitat, d’espais segurs i de confiança per compartir experiències, històries personals, emocions i necessitats partint de l’enfocament restauratiu. El nou apartat web  Una comunitat educativa restaurativa i resilient , dins del Projecte de Convivència, compta amb aspectes teòrics del marc restauratiu, exemples pràctics de com aplicar i crear cercles, propostes per treballar en comunitat i famílies, principis i preguntes restauratives i diferents recursos.