És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics?

A la pàgina web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu s’ha publicat el Tast de dades. 25, corresponent al mes d’abril, que respon a la pregunta: És la repetició de curs una estratègia efectiva per millorar els resultats acadèmics?

A l’informe PISA 2018 la variable de repetició de curs presentava una primera dada interessant: el percentatge de repetidors a Catalunya (18%) està més a prop de la mitjana de l’OCDE (11%) i de la UE (13%) que no pas a la mitjana d’Espanya (29%). En aquest sentit, PISA determina que una diferència de 30 punts en una competència correspon a un curs escolar. Per tant, es podria afirmar que l’alumnat repetidor de Catalunya, així com la mitjana de repetició de l’OCDE i la UE, se situaria tres cursos per darrere de l’alumnat que no ha repetit mai cap curs.