ELIC

L’assessor LIC del Servei Educatiu del Vallès Oriental IV és:

Josep Vila Canet

Les nostres tasques

Assessoraments puntuals en

Aula Acollida
Projecte lingüístic de centre
Projecte de convivència
Pla lector
AraESCRIC
Seguiments ILEC
Pla Educatiu Entorn
Classes de llengües maternes

Altres actuacions

Participació CLVA
Jocs Florals
Acolliment lingüístic

Els nostres objectius
  • Orientar els tutors/es d’aula d’acollida i del suport lingüístic i social en l’organització i funcionament de l’AA i del SLS.
  • Assessorar en metodologies basades en la immersió lingüística. Aprofundir en l’ensenyament de la llengua oral.
  • Fer formació del Pla de l’Impuls de la lectura: competència lectora i gust per llegir, saber llegir i llegir per aprendre.
  • Acompanyar en l’ensenyament del procés d’escriure: cicle de conferències de l’araESCRIC.
  • Fer formació de l’araESCRIC: l’escriptura en un centre educatiu i activitats pràctiques d’expressió escrita.
  • Assessorar en projectes impulsats per Departament d’Ensenyament: Projecte de Convivència, Projecte Lingüístic, Pla d’Acollida, Pla de Lectura de centre, etc.
  • Informar i orientar sobre el Currículum i el tractament de les llengües. Impuls del tractament integrat de les llengües.
  • Coordinar les classes de les llengües de la nova ciutadania (àrab, xinès, etc).
  • Dinamitzar i fer el seguiment dels Plans Educatius d’Entorn. Fomentar les activitats en xarxa a la zona.
Per saber-ne més