Pla Formació Zona

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya.

El Pla de Formació de Zona (PFZ) de La Segarra és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats, fent les corresponents demandes formatives i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de La Segarra i, el vist i plau de la inspecció educativa.

Les demandes es fan a partir del full de sol·licitud. Cal omplir un full per a cada activitat que es sol·licita.

Descarrega del full de sol·licitud

Per informació sobre les modalitats de formació i les seves característiques es pot consultar la següent documentació: