El servei educatiu

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és el districte de Sants – Montjuïc de Barcelona.

El Servei Educatiu de Zona de Sants-Montjuïc inicià de manera experimental el gener del 2005 la integració de les actuacions professionals dels tres equips que el componen:

 • El Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
 • L’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
 • L’Equip de suport i assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (ELIC)
 • El Servei d’Orientació – Pla Jove

Contacte:

Telèfon 934 317 163

Correu electrònic  se-sants-montjuic@xtec.cat