EAP

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i en el seu entorn amb estreta col·laboració amb els altres serveis i professionals del sector.

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius

  • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
  • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
  • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
  • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
  •  Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Correu electrònic EAP: a8900245@xtec.cat             Telèfon: 93 431 71 63

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
 Núria Roig Borràs Psicopedagoga. Directora.
 Neus Agut Horna Psicopedagoga
 Ma Àngels Armengol Jové Psicopedagoga
 Elisabeth Martín López Psicopedagoga
 Maria Martín Martín Psicopedagoga
 Cristina Micó Llorens Psicopedagoga
 Montserrat Permanyer Pairada Psicopedagoga
 Montserrat Pujadas Expósito Psicopedagoga
 Sílvia Salvador Gómez Psicopedagoga
 Marta Sempere Lluís Psicopedagoga
 David Viñas Serra Psicopedagog
 Imma Hoyas Fernández Fisioterapeuta
 Edith Sánchez Navas* Treballadora social
 Esther Andújar Castro Treballadora social
 Ester Ortega Encinas Auxiliar administrativa
 Ángeles Fernández Grañera Conserge

* Sustitució: Marina Tosses