Formació i oferta d’activitats de zona

pfzEl Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Sants – Montjuïc és la planificació a nivell de districte de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de Sants – Montjuïc.

La detecció de necessitats per a la formació en centre es farà durant el primer trimestre.