Programació General Anual i Pla d’Actuació dels SEZ al centre

Per validar la PGA 18/19

Cal accedir al Drive de Google amb l’usuari XTEC de centre i obrir el document PLA_ACTUACiÓ_SEZ_EN_CENTRE-Nom del centre.

Un cop llegida la PGA per assenyalar-la com a revisada heu d’accedir al menú “Accions PGA|PASEZ — Centre — Revisat centre

Per omplir la PGA 18/19

Des de inspecció han fet arribar per correu electrònic unes instruccions per als centres docents:

Orientacions memòria i PGA.pdf

Annex a les orientacions (annex.pdf)

Primera fase. És molt important omplir prèviament la plantilla (document .doc) per tal de disposar de còpia de seguretat del contingut que posteriorment s’introduirà al formulari.

Segona fase. Omplir el formulari recordant que és molt important finalitzar la introducció prement la tecla Enviar. Si durant el procés hi ha qualsevol error cal tornar a repetir-lo íntegrament.

Plantilla (.doc) per a a centres d’infantil, primària i educació especial
Plantilla (.doc) per a centres de secundària
Formulari (Cal accedir-hi amb el correu xtec de centre)

Per complimentar la memòria 18/19

Cal accedir al Drive de Google amb l’usuari XTEC de centre i obrir el document PLA_ACTUACiÓ_SEZ_EN_CENTRE-Nom del centre. Un cop obert cal anar a la pestanya «Memòria PGA» (es troba a la part inferior del document). En aquest apartat, només es poden omplir els camps referents a la memòria (Resultat, Valoració Global i Propostes de millora).

Cal tenir present que no es poden canviar els objectius ni els indicadors que ja es van entrar al seu dia.