Decouverte de Perpinyà

Nom activitat:   Decouverte de Perpinyà

Àmbit Curricular: Llengua francesa, Ciències Socials.

Nivell: ESO- BATX.    Durada: Tot el dia

Estacionalitat:  Tot l’any.

Objectius:  1.Aplicar coneixements de llengua francesa en la cerca d’informació. 2.Desenvolupar-se en un entorn comunicatiu diferent a l’habitual. 3. Conèixer a grans trets el passat i present de la vila de Perpinyà. 4. Fomentar una mirada diferent sobre els elements patrimonials de la vila.

Descripció: Els alumnes de forma autònoma i per grups reduïts hauran de cercar informació sobre diferents espais del centre de Perpinyà, així com trobar elements amagats i fotografiar-los. Al mateix temps, hauran de realitzar una enquesta sociolingüística als ciutadans de la vila, donant peu a treballar la competència lingüística en llengua francesa.

Competències:

AMBS-LIN-CAT-CAS DIM5S-LLE-CAS-CAT ACT1-LLE Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM1S-LLE-CAS-CAT C01S-LLE Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM1S-LLE-CAS-CAT CO3S-LLE Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM2S-LLE-CAS-CAT CO4S-LLE Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor,intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.
AMBS-LIN-CAT-CAS DIM2S-LLE-CAS-CAT CO5S-LLE Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
AMBS-CUL-VAL DIM31S-CUL-VAL CO5S-CUL-VAL Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones,cultures, opcions i creences
AMBS-CUL-VAL DIM32S-CUL-VAL CO9S-CUL-VAL Analitzar críticament l’entorn (natural, cientifico tecnològic, social,polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva
AMBS-CUL-VAL DIM32S-CUL-VAL CO7S-CUL-VAL Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.
AMBS-CUL-VAL DIM32S-CUL-VAL CO10S-CUL-VAL Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques
AMBS-SOC DIM20S-SOC CO7S-SOC Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO3S-SOC Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO4S-SOC Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO1S-SOC Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica
AMBS-SOC DIM22S-SOC CO11S-SOC Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític