Decouverte Cotlliure

Nom activitat:   Decouverte Cotlliure

Àmbit Curricular: Llengua francesa, Ciències Socials.

Nivell: ESO- BATX.    Durada: matí / tarda

Estacionalitat:  Tot l’any.

Objectius:  1.Aplicar coneixements de llengua francesa en la cerca d’informació. 2.Desenvolupar-se en un entorn comunicatiu diferent a l’habitual. 3. Conèixer a grans trets el passat i present de la vila de Perpinyà. 4. Fomentar una mirada diferent sobre els elements patrimonials de la vila.

Descripció: Activitat on els alumnes de forma autònoma han de recórrer pel centre de la vila cercant i demanat als vilatans diferents qüestions per tal de respondre un qüestionari. Al mateix temps, han de realitzar diferents fotografies dels llocs més característics de Cotlliure.

Àmbit Dimensió Codi competència Descripció competència
AMBS-LIN-EST DIM7S-LLE-EST CO4S-EST Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana,dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic
AMBS-LIN-EST DIM6S-LLE-EST CO3S-EST Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs
AMBS-LIN-EST DIM6S-LLE-EST CO1S-EST Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana,dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic