Informació

seuEL CREDA és un servei educatiu específic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Proporciona suport i assessorament tècnic als professionals dels centres per l’adequació de la seva tasca a les necessitats educatives especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge, per tal d’afavorir el seu desenvolupament personal, social i curricular.

La seva intervenció, en col·laboració amb l’EAP a la zona, es concreta en tres àmbits: alumnes i famílies; centres i professorat; i zona.

Destinataris:

 • Infants i joves amb pèrdua auditiva (0-18a), i llurs famílies.
 • Alumnat amb greus trastorns del llenguatge i/o la comunicació (3-12a), i llurs famílies.
 • Centres i professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Professorat especialitzat (MALL) de la zona educativa de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.

En relació a l’alumnat amb dificultats d’audició i/o llenguatge, i als infants de 0-3 anys amb pèrdua auditiva, el CREDA realitza diverses tasques:

 • Valoració i seguiment de la competència comunicativa i lingüística de l’alumne, en col·laboració amb el psicopedagog de l’EAP.
 • Valoració i seguiment auditiu i audioprotètic.
 • Atenció logopèdica, si escau.
 • Col·laboració amb els professionals de l’EAP implicats, informant, orientant i assessorant el professorat per facilitar la seva adequació a les necessitats educatives específiques d’aquests alumnes.
 • Orientació i assessorament a les famílies.
 • Informació en relació a materials didàctics i recursos específics.2-entrada2
 • El CREDA, si es creu necessari, pot fer assessorament al centre sense atenció directa

A la seu del CREDA es realitza la valoració i el seguiment auditiu i audioprotètic, i comunicativolingüístic dels alumnes.

En els centres escolars es realitza l’atenció logopèdica als alumnes i la col·laboració amb el professorat

Més informació

Horari i calendari

On som