Equip

Cada CREDA està format per un equip multidisciplinar  de logopedes, psicopedagogs/gues, i audioprotesista, que conjuntament, valoren, orienten i atenen els alumnes amb pèrdua auditiva i/o trastorn de llenguatge, les seves famílies i els professionals implicats en la seva educació. Aquest equip s’organitza en tres unitats:

  • Unitat de valoració i orientació: formada per un audioprotesista i dues psicopedagogues
  • Unitat de seguiment escolar: formada per 31 logopedes
  • Unitat de tecnologia, gestió de recursos i formació: formada per una logopeda

A nivell funcional el CREDA s’organitza en diferents equips:

Organització funcional CREDA
L’equip directiu està format per la directora del CREDA i dos professionals adjunts per realitzar les diferents funcions de gestió i coordinació del servei

Disposa de dos equips de coordinació: valoració i orientació, i de coordinació i seguiment intern

Les diferents logopedes s’organitzen en 9 equips de zona, en 6 de centres d’agrupament (4 de primària i 2 de secundària), i l’equip d’atenció 0-3 anys