Treball integrat 3-12L’aprenentatge basat en el desenvolupament de competències porta a la integració de coneixements. En conseqüència, ens cal avançar en la reflexió per tal de dissenyar una metodologia de treball que fomenti aquesta integració. En aquesta secció presentem algunes idees encaminades en aquest objectiu.


Nivell: Infantil Primària
Format: Conferència Document
Àrea de coneixement: Artístic Lingüístic Matemàtic Social i cultural Científic

L’aprenentatge basat en el desenvolupament de competències porta a la integració de coneixements. En conseqüència, ens cal avançar en la reflexió per tal de dissenyar una metodologia de treball que fomenti aquesta integració. En aquesta secció presentem algunes idees encaminades en aquest objectiu.

Entenem la integració de coneixements com una forma d’estructurar l’aprenentatge en la que:

 • Es tinguin en compte els processos a més dels conceptes i les habilitats.
 • Intervinguin aprenentatges de diverses àrees en un context que ajudi a donar-li sentit.

Per altra banda és important que es treballi l’autonomia personal, la vinculació al grup i que es tinguin en compte els aspectes ètics i emocionals

Esquema, elaborat pel CESIRE, on es representa el procés d’aprenentatge compartit per diferents àmbits

Característiques d’una activitat que integra coneixements

 • Ha de produir aprenentatge en les àrees implicades.
 • La relació entre els diversos coneixement que intervenen i la seva contribució a la resolució de la situació ha de ser explícita.
 • Ha de jugar amb diversitat de processos i de llenguatges.
 • Cal que ajudi a prendre consciència del que s’ha aprés.

Passos necessaris per preparar un treball que integri continguts de diferents àrees

 1. Plantejar una situació inicial (pregunta, context, necessitat, problema…) que requereixi continguts de diferents àrees de coneixement per resoldre el repte.
 2. Determinar quins coneixements de les àrees implicades es treballen  (objectius, continguts, competències…)
 3. Establir relacions entre els coneixements de les àrees implicades
 4. Seqüenciar els aprenentatges tot tenint en compte les relacions entre les àrees.
 5. Preveure com compartir amb l’alumnat les relacions entre les àrees i de quina forma, en el producte final, s’expliciten.

En aquesta presentació es mostren idees que hem anat compartint pel que fa a la importància de la integració de coneixements en el procés d’ensenyament–aprenentatge per tal de facilitar el desenvolupament de les competències de l’alumnat de primària.

(Presentació feta a Sabadell el 9-6-2016)

Data d'incorporació: 17/06/2021