SEP (Suport escolar personalitzat)El material que es presenta té per objectiu ajudar a centrar el treball que es realitza, en els aspectes relacionats amb la matemàtica, en cada cicle, des d’Educació Infantil fins al Cicle Superior de Primària. El document recull la idea de trajectòria d’aprenentatge assenyalant com s’encadenen els coneixements per ajudar a fonamentar bé els nivells següents


Nivell: Primària
Format: Document
Àrea de coneixement: Matemàtic

Aquest material consta en general per a cada cicle de tres documents (excepte Educació Infantil que en té algun més)

  • Una presentació general
  • La relació Què és important que facin pretén assenyalar aquells aspectes que són clau en una edat determinada de l’aprenentatge i que no dominar-los pot comprometre l’evolució posterior.
  • Un document amb propostes d’activitats per ajudar a desenvolupar els continguts clau.

El fet d’assenyalar uns continguts clau i de presentar una relació d’activitats per ajudar a desenvolupar-los, no vol dir, de cap manera, que ens haguem de limi-tar a aquests continguts. Cal treballar tots els que assenyala el currículum tenint ben present que alguns d’ells tenen una importància cabdal en l’aprenentatge en una edat determinada.

Material per al SEP (Educació Infantil – Matemàtiques)

Aquest material consta de sis documents.


Material per al SEP (Cicle Inicial d’Educació Primària – Matemàtiques)

Aquest material consta de tres documents.


Material per al SEP (Cicle Mitjà d’Educació Primària – Matemàtiques)

 

Aquest material consta de tres documents.


Material per al SEP (Cicle Superior d’Educació Primària – Matemàtiques)

Aquest material consta de tres documents.


Taula resum “Què és important que facin” per cicles d’infantil a cicle superior

Aquest document conté una taula, pensada per ampliar-se en un full de DIN A3, amb un resum d’altres documents anteriors del SEP  on es presenta en paral·lel allò “què és important que facin” al final de cada cicle: a educació infantil i als cicles inicial, mitjà i superior de primària. La intenció és proporcionar una visió global de totes dues etapes educatives.

Objectius

Oferir eines per identificar dificultats en l’aprenentatge i buscar maneres de reconduir-les

Data d'incorporació: 07/06/2021