Conversar per participar. Els Debats sociocientífics, una manera de portar RRI a l’aulaL’ús de de debats sociocientífics a l’aula de ciències és un bon context metodològic per afavorir el pensament crític de l’alumnat i capacitar-lo per aplicar el coneixement i el pensament racional en l’anàlisi de problemes de la nostra societat.


Nivell: Internivells
Format: Document Materials d'autoformació

Conversar per participar. Els Debats sociocientífics, una manera de portar RRI a l’aula

L’ús de de debats sociocientífics a l’aula de ciències és un bon context metodològic per afavorir el pensament crític de l’alumnat i capacitar-lo per aplicar el coneixement i el pensament racional en l’anàlisi de problemes de la nostra societat.

Aquesta proposta didàctica, creada per Laura Farró i Sílvia Lope, mostra explícitament a l’alumnat les eines necessàries per poder intervenir en debats, converses o controvèrsies, participant, així, activament en la construcció conjunta de coneixement.

En aquest debat constructiu, que parteix de la conversa exploratòria de N.Mercer, cal establir prioritats, arribar a punts d’acord, reduir la discrepància sense perdre el discurs crític, és a dir, que els participants en el debat interpensin per construir i compartir coneixement. Per dur-la a terme és necessari que els participants tinguin uns coneixements, unes habilitats i unes actituds concretes per participar-hi, que cal treballar prèviament a l’aula.  Podeu llegir-ne més a l’article: ⇒ Actituds i habilitats comunicatives necessàries per al debat sociocientífic a l’aula.

Instruments:

Exemples d’ús:

  • Animal testing in biomedical research

⇒ Taulell de debat

⇒ Targes de cas

⇒ Targes d’informació

  • Nanotecnologia, oportunitat o perill ?

⇒ Taulell de debat

⇒ Targes de cas

⇒ Targes d’informació

  • Per què les dades no són imparcials?

⇒ Taulell  de debat (abans del debat)

    ⇒ Taulell de debat (durant el debat)

⇒ Per saber-ne +

Mercer, Neil, Palabras y mentes. Como utilitzamos el lenguaje para pensar juntos. Cognición y desarrollo humano. Ed. Paidós

Objectius

  • Convertir els debats a l’aula en una eina d’aprenentatge entre iguals
  • Oferir una eina per ordenar el debat
  • Aprofitar les controvèrsies sociocientífiques en oportunitats de reflexió col·lectiva
Data d'incorporació: 29/07/2021