Alumnat nouvingut. Orientacions i propostes per al període de confinament.

Aquest dossier, elaborat pel Servei de suports i recursos lingüístics del Departament d’Educació, conté orientacions, recomanacions i eines per als tutors d’aules d’acollida i per a tot els docents que atenen alumnat nouvingut.

En les circumstàncies actuals, els materials i recursos proposats en aquest document volen ajudar a la continuïtat dels processos d’ensenyament i aprenentatge, al manteniment d’hàbits escolars, així com a l’acompanyament i suport al benestar d’aquests alumnes.

| CONSULTEU EL DOSSIER |