La biblioteca escolar com a eina d’inclusió

La biblioteca escolar, com a espai i com a servei, té unes especificitats que fan que sigui un entorn de treball i de gaudi que afavoreixi l’autonomia, l’autoconfiança i la personalització de l’aprenentatge. La biblioteca escolar pot ser un recurs potent per a la inclusió de l’alumnat.

Des del Programa biblioteca escolar “puntedu” es vol oferir una eina de reflexió, de debat i de diagnosi, per fer visible la necessitat de disposar de biblioteques escolars accessibles per a tothom i oferir orientacions sobre els aspectes a considerar per aconseguir-ho.

Aquest document consta de tres parts:

  1. la primera part consisteix en orientacions per ajudar els centres educatius a fer que les seves biblioteques esdevinguin una eina per a la inclusió de l’alumnat;
  2. a la segona part s’ofereix una eina de diagnosi que es pot aplicar a la biblioteca del centre, per detectar quins són els punts forts i febles respecte a la inclusió i poder arribar a acords de millora al respecte.
  3. I la tercera part mostra exemples de centres que s’han considerat interessants.

 

Enllaç al document PDF accessible

Enllaç al document PDF actiu (versió formulari per omplir)

En el document hi apareixen experiències i bones pràctiques inclusives de diferents biblioteques escolars.

Infografia de suport per acompanyar el document: La biblioteca escolar com a eina d’inclusió.

nbsp;