Tenim la paraula! – Drets d’imatge

Model d’autorització

La participació en el programa Tenim la paraula! comporta documentar activitats orals a través d’enregistraments audiovisuals i sonors així com recollir a través de documents escrits la programació de l’activitat. Aquesta documentació es publicarà als espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, del Servei Educatiu del Pla de l’Estany i/o del Departament d’Educació.

En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, cal el consentiment expressat per escrit dels afectats (o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat en el cas de menors de 14 anys) per publicar fotografies, vídeos i àudios on siguin clarament identificables.

Per a la publicació de materials en espais de difusió del Servei Educatiu del Pla de l’Estany i/o del departament d’educació (blogs, webs, revistes…) cal la corresponent cessió del dret de comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n’exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d’edat, sense que la Llei de propietat intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l’edat dels alumnes. Aquesta cessió s’ha d’efectuar encara que l’autor/a en qüestió no aparegui clarament identificat i s’estén a realitzacions com ara el treball de recerca de batxillerat i altres de similars.

Per tal de facilitar la tasca als centres, us proposem dos models d’autorització (un per a menors i un per a majors de 14 anys que poden signar ells mateixos):

Autorització relativa als alumnes menors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials que elaboren

Autorització relativa a majors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials que elaboren