ELIC

Els equips de llengua, interculturalitat i cohesió social tenen per funció:

Llengua:

Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursos didàctics davant la creixent diversitat lingüística i cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives
Interculturalitat:

Desenvolupar una consciència d’igualtat com a condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat.
Potenciar la cultura del diàleg i la convivència.
Cohesió Social:

Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat.
Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus de marginació.