Assessorament a families

Des del Servei, especialment des de l’equip de l’EAP,  proporcionem a les famílies, i en especial als pares/mares/tutors de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu,

  • Assessorament en aspectes d’aprenentatge, personals i socials així com acompanyament en els moments de transició d’etapes.
  • Orientació acadèmica personalitzada dels itineraris formatius del sistema educatiu.
  • Informació d’altres recursos formatius per a joves a la ciutat i seguiment del procés educatiu del jove orientat.
  • Informació  i suport en els processos de preinscripció i matrícula.
  • Orientació i acompanyament en la recerca de recursos i ajuts.

En els següents links trobareu informació  amb relació a alguns recursos, programes, serveis i convocatòries d’ajuts.

Beques menjador

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu.

Beques NESE

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivades de discapacitat, trastorn greu de conducta o altes capacitats.

Tramitació/Renovació del Grau de Discapacitat (CAD) 

Document que acredita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat

Temps per TU

Servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, els adolescents, els joves i les persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies.

Centre per a famílies amb adolescents

Servei de l’Ajuntament de Barcelona adreçat a les persones que exerceixen el rol parental (pares, mares o tutors/es). S’ofereix informació, formació i orientació per tal d’afavorir la revisió i reconeixement de la funció parental, fer l’acompanyament als fills en l’etapa adolescent, etc.

Noves famílies a Barcelona

Programa municipal que dona suport a totes les persones estrangeres extracomunitàries que viuen a Barcelona i volen reagrupar els seus familiars: fills, cònjuge, parella de fet, pares… Ofereix assessorament jurídic, orientació i acompanyament als menor i joves reagrupats per facilitar-los l’accés al sistema educatiu i de lleure a Barcelona, etc.

Servei de Famílies Col·laboradores

A Barcelona hi ha famílies que, de manera temporal i per diferents circumstàncies (motius de salut, conciliació de la vida familiar i laboral…), necessiten ajuda per atendre els seus infants i que altres persones els donin un cop de mà. Aquest servei de l’Ajuntament de Barcelona intervé per ajudar aquestes famílies oferint-los una família propera que durant aquest temps determinat les complementi en la cura dels seus fills i filles.

  * SERVEIS SOCIALS

    *SARA

    *PIAD