Alumnes NESE. Informes NEE i NSCD

Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de l’alumne dins del seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat.

Dins de les NESE destaquem les Necessitats Educatives Especials (NEE) Es considera Necessitat Educativa Especial el decalatge que es produeix entre les capacitats de l’alumne i les exigències del context. Aquest decalatge afecta substancialment el desenvolupament i l’aprenentatge.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/