Oberta la inscripció 2020-2021 als Camps i entorns d’aprenentatge del Departament d’@Educaciocat

Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius de suport curricular i de caràcter interterritorial que treballen conjuntament amb els centres educatius. El valor afegit dels camps d’aprenentatge és promoure l’aprenentatge competencial dels alumnes a partir d’activitats didàctiques en entorns naturals, socials i culturals singulars de Catalunya. El país compta amb una àmplia xarxa de CdA que podeu consultar aquí.

Les inscripcions per al curs 2020-2021, tenen el següent calendari:

  • Sol·licituds d’inscripció en període ordinari: del 13 de juliol al 14 de setembre de 2020
  • Sol·licituds d’inscripció en període extraordinari: del 15 de juny de 2020 al 15 de setembre de 2021
  • Assignació de les sol·licituds: del 16 al 27 de setembre de 2020
  • Acceptació de l’assignació: del 28 al 30 de setembre de 2020
  • Inscripció: el centre educatiu quedarà inscrit solament si s’ha fet un bon moment 1 en acord entre el centre educatiu i el CdA / EdA i si accepta l’assignació.
Abans de la sol·licitud

Abans de realitzar l’alta d’una ESTADA, el centre educatiu ha de donar resposta als següents ítems:

1. A partir del projecte curricular de centre, seleccioneu la seqüència didàctica més adient a treballar.

2. Reflectiu els aspectes competencials més rellevants que caldria destacar durant l’estada.

3. Cal seleccionar el model de treball previ a realitzar i justificar la seva elecció.

4. L’alumne ha estat partícip de l’elecció de les activitats de les seqüències didàctiques? Descriviu el seu grau de participació.

Inscripció

Consulteu l’apartat oferta educativa del CdA i EdA abans d’emplenar el formulari. Hi trobareu la relació de continguts que ofereix el CdA / EdA, els nivells educatius preferents, les places d’allotjament  i altres especificitats.

Sol·licituds

A la sol·licitud haureu d’especificar:

  • La descripció de l’activitat (seqüència didàctica) que es porta a terme en el vostre centre educatiu i que es vol treballar a l’estada o sortida al CdA/EdA
  • La vinculació de l‘activitat (seqüència didàctica) sol·licitada amb el projecte educatiu de centre (PEC)
  • Escollir la relació de continguts del CdA i EdA que s’adequa a l’activitat que voleu portar a terme.

-Sol·licituds en període ordinari a l’aplicació CAMPS

El període d’inscripció ordinari és del 13 de juliol al 14 de setembre de 2020. Dins aquest període, la inscripció a les estades i sortides per a tots els CdA / EdA es realitza a través de l’aplicació CAMPS

Per defecte, l’accés a l’aplicació està permès a les persones de l’equip directiu (pels centres públics)  i al director (pels centres privats). Qualsevol modificació sobre aquests permisos els podrà realitzar el director del centre mitjançant l’aplicació GUAC.

El sol·licitant, un cop autenticat, haurà de seleccionar el seu centre i donar d’alta a les sol·licituds d’estades i sortides per les quals opti.

Un cop donada d’alta la sol·licitud, podeu desar-la i descarregar-la en pdf. Les sol·licituds es podran modificar durant el període d’inscripció.

En cas que detecteu un problema d’accés o de funcionament de l’aplicació, poseu-vos en contacte amb el Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU).

També us podeu posar en contacte amb l’equip de Serveis Educatius  (serveiseducatius@xtec.cat).

-Sol·licituds fora termini, universitats i fora de Catalunya FORMULARI

Les sol·licituds d’inscripció realitzades fora del període ordinari es faran en un formulari específic. Aquestes sol·licituds només podran ser ateses si es produeix alguna vacant. En cas de ser adjudicades per algun CdA / EdA, s’introduiran i es gestionaran amb l’aplicació CAMPS.

Per les inscripcions de centres de fora de Catalunya i primers cursos universitaris, també cal que empleneu el mateix formulari específicEn aquest cas, el CdA/EdA es posarà en contacte amb el centre per donar resposta a les sol·licituds.

En cas que detecteu un problema amb el formulari us podeu posar en contacte amb l’equip de Serveis Educatius (serveiseducatius@xtec.cat)

Assignació

Les sol·licituds d’estades i sortides dels centres educatius s’assignaran d’acord als criteris establerts al BAREM per als CdA / EdA. Depenent del nombre de sol·licituds, no es podrà garantir l’adjudicació i/o les dates demanades.

Acceptació de les estades i sortides dels centres educatius

Després de les assignacions que fan els CdA i EdA, el centre educatiu haurà d’acceptar o rebutjar les sol·licituds d’estades i les sortides.

Els docents del centres educatius, amb autenticació GICAR, podran consultar les adjudicacions i acceptar o rebutjar les sol·licituds a l’aplicació CAMPS.

Des de l’aplicació CAMPS, es podran imprimir les acceptacions. Aquests fulls d’acceptació hauran d’anar signats pel director del centre educatiu i s’hauran de lliurar al CdA / EdA.

Després d’acceptar la sol·licitud i d’enviar-la al CdA / EdA, signada pel director o directora, el centre educatiu quedarà inscrit.

Per a les ESTADES, les entitats que gestionen l’allotjament als CdA / EdA es posaran en contacte amb el centre educatiu per tal de formalitzar la reserva i la bestreta. Per considerar formalitzada la reserva d’allotjament i manutenció, caldrà realitzar una bestreta del 10% de l’import del cost de l’allotjament previst abans del 30 de setembre.

Comunicació i treball previ amb el centre (moment 1)

Els CdA / EdA informaran de les dates de les trobades de coordinació amb els centres en el full d’acceptació de les estades i sortides que genera l’aplicació d’inscripció CAMPS.

La direcció del centre garantirà el moment de comunicació amb el CdA / EdA i procurarà que el professorat tutor del grup o vinculat a l’estada, participi a la trobada de coordinació per planificar l’activitat (seqüència didàctica), la implementació de l’estada i l’avaluació.

Atès que els CdA / EdA són serveis educatius de suport curricular que treballen conjuntament amb els centres educatius, les trobades de coordinació es consideren sessions de treball naturals del funcionament dels CdA / EdA i és per això que d’acord amb la normativa de formació no generen certificació.

Preparació de l’estada

El CdA/EdA us oferirà una relació de continguts i unes propostes didàctiques per preparar l’activitat (seqüència didàctica), d’un o més models de treball previ a realitzar al centre abans dels dies de l’estada, així com models de treball posterior.

Des de la trobada de coordinació fins l’inici de l’estada i especialment durant els dos mesos anteriors es fa seguiment, concreció i suport del treball previ.

Preus públics i quotes
  1. Preu públic per a les activitats d’ensenyament-aprenentatge 

a) Camps d’aprenentatge (ORDRE ENS/163/2016)

El preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge per sortides d’un dia o d’estades de més d’un dia realitzades per l’alumnat dels centres educatius no universitaris, mestres, professorat en actiu, i universitaris, als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament, a partir del curs escolar 2016-2017, és de 3 euros per activitat, persona i dia.

A les persones que utilitzin el servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge se’ls aplicarà les exempcions i bonificacions contemplades a l’ordre vigent.

Aquest abonament es realitzarà abans del moment de l’inici de l’estada mitjançant transferència bancària al cc del camp d’aprenentatge corresponent.

b) Entorns d’aprenentatge

Els preus de les activitats d’ensenyament-aprenentatge dels entorns d’aprenentatge reflecteix el cost real. Trobareu la informació dels imports de les activitats a les seves pàgines web.

2. Quotes de promoció especial de referència pel servei d’allotjament i/o manutenció

El servei d’allotjament i manutenció necessari per portar a terme les activitats d’aprenentatge a les estades dels centres escolars als Camps i Entorns d’aprenentatge el proporcionen diverses entitats col·laboradores.

Els preus de referència s’estableixen amb l’Agència Catalana de la Joventut amb unes quotes de promoció especial, inferiors a les del públic en general, dels albergs de Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT). Aquests preus són els de referència per a totes les altres entitats col·laboradores.

Entitats col·laboradores

Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya                                                               Quotes especials

Responsabilitats dels docents, de l’alumnat i del CdA/EdA

La participació dels centres educatius a aquestes activitats requereix de tres moments:

Moment 1: Comunicació amb els centres

Moment 2: Implementació de l’estada al camp o entorn d’aprenentatge

Moment 3: Avaluació de l’impacte i propostes de millora

Més enllà de les responsabilitats mencionades en els tres moments de participació del centre, es contemplen tres grans grups de responsabilitats que es troben en el següent document:

Responsabilitats del centre, del seu professorat, de l’alumnat i dels professionals del Camp i de l’Entorn d’aprenentatge (CdA/EdA)