Estratègia digital de centre. Document i lloc web de suport

Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

Del pla TAC a l’EDC

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és una evolució del Pla TAC. D’una banda, s’alinea amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), i per altra, incorpora els canvis socials i tecnològics que s’han anat esdevenint. El tercer canvi rellevant és la incorporació en l’EDC de l’apartat que recull tots els documents de centre que fan referència a la seva cultura digital (protocols d’ús de dispositius, NOFC…). Finalment, es flexibilitza la seva estructura amb l’objectiu d’adaptar-se a la diversitat de centres.

Respecte al PEDC, l’EDC s’articula seguint els eixos proposats (alumnat, professorat i centre) i s’enfoca a l’assoliment de la competència digital, fent èmfasi en les metodologies didàctiques i la inclusió digital.

Els centres que ja tenen el Pla TAC realitzat amb anterioritat, només cal que en la pròxima revisió, incorporin els elements esmentats.

És imprescindible llegir acuradament els dos documents de referència, el Pla d’educació digital de Catalunya i l’Estratègia Digital de Centre, per copsar les diferències en l’enfocament de l’antic Pla TAC i la nova EDC.

Lloc web de suport per a l’elaboració de l’EDC

Aquest lloc web acompanya als centres en el disseny, la redacció, la implementació i l’avaluació de la seva Estratègia Digital de Centre (EDC). És un lloc web en constant actualització on s’afegeixen recursos que poden ser útils per a la seva elaboració.

Hi trobareu una guia àgil i pràctica per elaborar l’estratègia digital del vostre centre a través d’indicacions, criteris i recursos d’ajuda. El web explica com elaborar cada fase de l’EDC, aporta guies, models d’exemple i altres recursos per a cadascuna de les fases del procés d’elaboració.

Cal tenir en compte que es tracta d’un complement del document principal on es defineix l’EDC.