Orientació acadèmico-professional

Orientació acadèmica i professional

L’orientació acadèmica i professional, que forma part de l’orientació educativa, és el conjunt d’actuacions que contribueixen a construir el projecte de vida de l’alumne en relació amb el seu itinerari formatiu per potenciar-ne la continuïtat formativa i prevenir l’abandonament escolar. Aquesta orientació es treballa en totes les etapes educatives, de forma seqüenciada i transversal des de tots els àmbits curriculars.

Orientació acadèmica
L’orientació educativa posa l’accent en el valor que té la mirada del professional per a l’acompanyament personalitzat a l’alumne per afavorir que s’impliqui en l’aprenentatge, el rendiment i la projecció de sí mateix.
Orientar vol dir reconèixer i prioritzar la diversitat concreta, distingir-la de les altres diversitats i facilitar amb un bon acompanyament uns rendiments acadèmics d’èxit. És una tasca que comença a educació primària i es continua i s’intensifica a l’educació secundària. S’orienta de forma lligada, al procés d’aprenentatge de cada alumne/a. Una  visió del currículum, compartit entre àrees, sobre uns continguts amplis (globals i bàsics) que són els que aniran orientant a l’alumnat cap a la definició del seu projecte personal i superació educativa.

Orientació acadèmica

Orientació professional
En cada etapa i ensenyament, l’orientació professional es concretarà depenent de l’edat de cada alumne.

Cal que cada alumne construeixi el seu itinerari formatiu i professional a partir de la reflexió i de la presa de consciència de sí mateix i el coneixement de l’entorn personal, social, acadèmic i laboral.

La projecció dels aprenentatges i l’ancoratge en el món social i professional afavoreix que l’alumne connecti el que aprèn al centre amb la vida fora de l’entorn escolar, i que vagi descobrint les seves motivacions, preferències i interessos sobre el que fa i el que voldria fer.

Les xerrades i activitats professionalitzadores són molt útils i estan destinades a fer conèixer l’alumnat els seus interessos particulars en matèria professional i a conèixer els 40 itineraris formatius i els perfils professionals existents per tal de poder elaborar el seu itinerari formatiu i professional.

Orientació professional

 

 

LA FIRA GUIA’T

La Fira Guia’t  és una fira d’orientació acadèmica, en la qual es vol mostrar i donar a conèixer la formació professionalitzadora que els joves poden trobar al a comarca o a l’entorn proper. Està adreçada, especialment, a aquells joves estudiants de 4t d’ESO, amb un enfocament especial envers aquells que no acrediten i/o abandonen els estudis i també aquells que no tenen clar quin itinerari formatiu seguir un cop superada l’ESO.

 

 

El Saló de l’Ensenyament compta amb la participació de les principals universitats, escoles de negoci i centres formatius més importants de Catalunya, tant públics com privats, que donen a conèixer la seva oferta formativa. Els alumnes poden triar quins estudis són els que més encaixen amb els seus interessos i on estudiar-los.

 

 

 

Per poder triar el futur formatius amb més coneixement sobre la demanda real del mercat laobroal de l’opció triada i les expectatives salarials, La Cambra de Comerç de Barcelona, amb la col·laboració d’Infojobs ha realitzat un informe segons àmbit i nivell formatiu: “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya i segons els anys d’experiència

 

 

MÉS RECURSOS