Acció tutorial i orientació personal

 

L’acció tutorial integra les funcions tutorials del docent, dels equips educatius i de tots els professionals de la comunitat educativa i té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, a la implicació de cada alumne en el seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat educativa.

 

L’orientació educativa i l’acció tutorial s’estructuren en dues línies de treball principals:

 1. -La primera, al llarg de tota l’escolarització, es concreta en el procés d’acollida i en les accions compartides d’equip entre etapes i ensenyaments.
 2. -La segona, dins de cada etapa i ensenyament, es projecta en l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional.

Documents que et poden interessar:
Atenció a la diversitat
Acció tutorial,orientació educativa i clima de centre
Acció tutorial a secundària
L’orientació i l’acció tutorial en la secundària. Luís Ramirez Torres.
Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

-Acció tutorial individualitzada
La tutoria individualitzada es refereix a totes les actuacions que realitza el tutor d’un grup a cadascun de l’alumnat que hi pertany. Té la finalitat d’implicar l’alumne i la seva família en el seu procés educatiu.

-Acció tutorial al grup
La tutoria col·lectiva es refereix a totes les actuacions que realitza el tutor d’un grup que contribueixen al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i al seguiment col·lectiu dels alumnes amb la finalitat de contribuir al seu desenvolupament integral.

-Programes i projectes específics
Als centres educatius es poden posar en marxa programes i projectes transversal la finalitat dels quals és la convivència, la cohesió social i el desenvolupament personal integral.

-Orientació acadèmica i professional
L’orientació acadèmica i professional, que forma part de l’orientació educativa, és el conjunt d’actuacions que contribueixen a construir el projecte de vida de l’alumne en relació amb el seu itinerari formatiu per potenciar-ne la continuïtat formativa i prevenir l’abandonament escolar.

Què és orientar?

L’orientació acompanya la persona en un procés participatiu i reflexiu per ajudar-lo a identificar les seves capacitats, competències i interessos, en un procés continu que permet als ciutadans, a qualsevol edat i al llarg de la seva vida, determinar les seves capacitats, les seves competències i els seus interessos; prendre decisions en matèria d’educació, formació i ocupació, i gestionar el recorregut de la seva vida personal pel que fa a l’educació i la formació…i permet prendre decisions autònomes, clares i realistes.

Quina és la tasca de la persona orientadora?

 • Acompanyar i donar suport en tot el procés de presa de decisions.
 • Ajudar a analitzar i endreçar la informació obtinguda durant l’exploració dels aspectes personals i professionals.
 • Donar eines que permetin dissenyar el seu itinerari.
 • Adaptar els discursos segons les necessitats de cada col·lectiu.
 • Detectar fortaleses de la persona orientada, allò que mai ningú ha vist.
 • Posar en valor les seves experiències prèvies.
 • Impulsar la connexió amb altres agents.

L’objectiu del procés orientador és empoderar la persona per prendre la decisió adequada en el moment en què es troba en el seu itinerari personal, educatiu i professional.

Obstacles i oportunitats estructurals del sistema

L’orientació hauria de comptar amb un sistema integrat i un model de coordinació de tots els agents implicats en un procés que és continu al llarg de la vida.

En la majoria dels casos ens trobem amb una separació entre l’orientació educativa/acadèmica i l’orientació professional/laboral. Aquesta divisió dona resposta a una estructura administrativa de recursos dividida i proveïda per actors diferents.

Causes de la desorientació

 1. Infoxicació
 2. Multiplicitat d’itineraris
 3. Obstacles personals
 4. Incertesa
 5. Conceptualització de l’èxit i el fracàs

Eines i recursos per al treball a l’aual

Et pot interessar també recursos sobre:

1-Processos de dol:

2-Educació sexual i reproductiva