Orientacions alumnat NESE

Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu s’identifiquen i s’avaluen considerant el funcionament de l’alumne dins del seu context educatiu, independentment de la seva condició personal i social, amb l’objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l’aprenentatge en condicions d’equitat. S’han de basar en:

  • les àrees de fortaleses de l’alumne
  • les competències prèviament adquirides i la modalitat d’aprenentatge més eficaç
  • els reptes, els desafiaments curriculars als quals s’enfronta
  • les condicions personals o socials que interfereixen en la seva capacitat d’aprendre.

Es considera Necessitat Educativa Especial el decalatge que es produeix entre les capacitats de l’alumne i les exigències del context. Aquest decalatge afecta substancialment el desenvolupament i l’aprenentatge.

La necessitat de garantir la inclusió de tots els alumnes fa necessària una tasca que sovint, sembla contradictòria amb el sistema inclusiu: designar i definir les categories de necessitats de suport educatiu. Aquestes categories i definicions no defineixen la persona, defineixen condicions temporals o permanents en què es troba la persona. Parlem de categories per ajustar millor les mesures i suports.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots consultar, orientacions educatives.

 

NESE derivades d’altes capacitats

L’alumnat amb altes capacitats no forma un grup homogeni. Hi ha una gran diversitat,  similar a la que trobem en els alumnes amb dificultats per aprendre. Podem recollir, però, alguns termes que aporten matisos diferents:

 

 

NESE derivades de trastorns de l’espectre de l’autisme és un trastorn del desenvolupament que es  manifesta obstaculitzant l’aprenentatge d’habilitats de comunicació i de relacions socials i la capacitat per a regular de manera flexible la conducta i el pensament.
CRETDIC: Centre de recursos per a l’Atenció educativa als Alumnes amb trastorns greus del Desenvolupament i de la Conducta

 

NESE derivades de discapacitat visual L’alumnat amb baixa visió és un col·lectiu prou heterogeni des del punt de vista de les característiques visuals que poden presentar.
Els centres docents amb alumnat amb discapacitat visual reben el suport de professionals itinerants especialistes.  Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV).

 

 

 

NESE derivades de discapacitat auditiva és la pèrdua auditiva de diferent grau que, encara que se’n facin correccions auditives, afecta el processament de la informació lingüística i el desenvolupament de la comunicació, el llenguatge i la parla.

NESE derivades de discapacitat intel·lectual La discapacitat intel·lectual, segons defineix el DSM 5, és un trastorn que comença en el període de NESE derivades de discapacitat físicadesenvolupament i que inclou  limitacions en el funcionament intel·lectual i en la conducta adaptativa quant al domini conceptual, social i pràctic, i que té implicacions importants en l’aprenentatge escolar.

 

NESE derivades de discapacitat física Els alumnes amb discapacitat motriu són aquells que presenten de forma transitòria o permanent una alteració de l’aparell motriu

NESE derivades de trastorn greu de conducta Alteració del comportament no imputable a trastorn mental Centre de recursos per a l’Atenció educativa als Alumnes amb trastorns greus del Desenvolupament i de la Conducta  – CRETDIC
NESE derivades de trastorn mental Alteracions emocionals, cognitives o del comportament que afecten els processos psicològics bàsics, que dificulten l’adaptació de la persona a l’entorn cultural i social i que creen alguna forma de malestar subjectiu.https://odissea.xtec.cat/mod/folder/view.php?id=658631

Aules integrals de suport educatiu (AIS)

NESE derivades de trastorns de l’aprenentatge i la comunicació

Comunicació i llenguatge:

Dislèxia: Aquí pots ampliar informació.
El trastorn específic del llenguatge (TEL) és un alteració en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge oral que inclou afectacions en un o en diversos components del llenguatge i que pot afectar a la comprensió i/o l’expressió en

 

Matemàtica: Els trastorns d’aprenentatge derivats de dificultats específiques que condicionen l’aprenentatge  relacionat amb l’àmbit matemàtic.

El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH) és un trastorn d’origen neurobiològic que s’inicia a l’edat  infantil. Es caracteritza per un nivell d’impulsivitatactivitat i atenció no adequats a l’edat de desenvolupament.