Inscripció direccions

Inscripció de Direcció

La “inscripció de direcció” permet a les direccions dels centres fer les inscripcions a activitats de formació. El director/a pot delegar aquesta tasca en una tercera persona del centre, a través d’aquest aplicatiu.

En accedir la persona directora s’identificarà mitjançant el seu identificador personal d’usuari XTEC i podrà:

  1. Delegar funcions a persones del centre que disposin d’identificador XTEC donant permisos diferenciats: formació, gestió equipaments,…
  2. Realitzar directament Inscripcions
  3. Consultar activitats amb restricció del seu centre.
  4. Consultar els certificats del professorat del centre.
  5. Gestionar la priorització dels docents del centre en una activitat formativa amb priorització de direcció.

Per accedir a les inscripcions de direcció feu un clic en aquest enllaç:

Com delegar funcions, donant permisos de formació.

Després de validar-vos com a usuari XTEC s’accedeix a la pàgina de gestió de: permisos, inscripcions del vostre centre i consulta formació professorat.

 

 

Com fer les inscripcions
Si ho fa la director@ veu això si clica sobre l’opció “Gestions
Si ho fa la persona autoritzada veu això
Naturalment, la director@ pot obrir personalment l’aplicatiu en un ordinador de secretaria i que sigui la persona d’administració qui faci l’entrada de la relació de NIF que es vol inscriure.