Servei educatiu

El Servei Educatiu Sant Andreu col·labora i dona suport als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris, als equips directius, als equips de docents i indirectament a l’alumnat del districte de Sant Andreu. El servei educatiu està format per un equip multidisciplinar format pels:

Objectius

  • Oferir recursos, d’infrastructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
  • Localitzar, selecciona i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
  • Donar suport a les activitats docents i a l‘intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
  • Coordinar i organitzar l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col•laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.