L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes educatives i ensenyaments

L’orientació educativa i l’acció tutorial, com a funcions transversals i de responsabilitat compartida, són els principis nuclears de l’aprenentatge permanent i, per tant, de l’èxit educatiu de l’alumne i l’educació al llarg de la vida.
L’orientació educativa
comprèn les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne i requereix que els equips de centre incorporin estratègies didàctiques i pedagògiques afavoridores de l’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne.

L’acció tutorial integra les funcions tutorials del docent, dels equips educatius i de tots els professionals de la comunitat educativa i té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, a la implicació de cada alumne en el seu procés educatiu i al desenvolupament d’una dinàmica social positiva en la comunitat educativa.
El desplegament de l’acció tutorial demana la planificació, el seguiment i l’avaluació de les competències bàsiques i transversals i/o les capacitats clau inserides en cadascuna de les activitats de centre, d’aula i d’entorn.