Orientacions per a la coordinació digital de centre

La transformació digital s’ha accelerat en els darrers cursos i ha generat un increment de les tasques relacionades amb les coordinacions digitals. L’assoliment de la competència digital de l’alumnat ha de ser l’objectiu fonamental d’aquesta transformació digital i educativa. El seu caràcter transversal implica una coordinació entre els i les docents, així com assessorament i suport.

El Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), defineix i executa les accions necessàries per assegurar la competència digital de l’alumnat, del professorat i dels centres. La seva implementació ha d’integrar-se en el Projecte Educatiu de Centre (PEC), on s’especificarà com i quan es duran a terme les accions i d’acord amb quins objectius, definint així l’Estratègia Digital de Centre (EDC). Aquestes decisions han de ser preses de forma participativa i específicament per la Comissió d’estratègia digital de centre, on la persona encarregada de la coordinació digital hi té un paper fonamental.

Una part fonamental de la transformació digital dels centres recau en el bon funcionament dels equipaments i les infraestructures del centre. Les tasques de la coordinació digital han crescut en volum i exigència, per això es fa necessària una revisió de quines són, com es poden atendre i qui les pot atendre.

Per facilitar-ne la revisió, aquest document acota i defineix les tasques de la coordinació digital, indicant quines són les que pertoquen al coordinador o coordinadora digital de centre en funció del seu encàrrec de servei i tal com es defineix als documents d’organització i gestió de centres educatius (DOIGC), i quines són les que poden ser delegables i executades per altres docents o personal PAS del centre educatiu.