Mesures i suports

Els centres han de planificar les mesures i els suports educatius a partir de l’observació del progrés dels alumnes i de les seves necessitats, a fi de donar a cadascú la intensitat de suport adequada per millorar-ne el nivell competencial.

  • Les mesures per a l’atenció educativa són les accions i actuacions organitzades pels centres destinades a reduir
    les barreres de l’entorn educatiu que poden obstaculitzar el progrés de tots els alumnes, a prevenir les dificultats
    d’aprenentatge i a assegurar un millor ajustament entre les capacitats dels alumnes i el context d’aquest aprenentatge.
  • Els suports són els recursos personals, materials i tecnològics i els ajuts contextuals i comunitaris que els centres utilitzen per aconseguir que les mesures planificades siguin efectives i funcionals.Els suports han de fomentar l’autonomia per permetre a l’alumne l’accés al currículum, han d’adaptar-se d’una manera flexible a les seves necessitats i fortaleses i també a les del context, i han de possibilitar la disminució o retirada de la intensitat del suport com a objectiu prioritari.

La planificació de l’atenció a l’alumne a partir de la intensitat de mesures i suports parteix del model de “Resposta a la intervenció”.  La idea central del model RTI  és identificar els efectes de la interacció dels alumnes amb el context d’aprenentatge, el currículum i les metodologies per introduir canvis en aquest context que n’afavoreixin l’aprenentatge; no se centra, només, a buscar, en els alumnes, les causes que fan que aquests no progressin en el seu aprenentatge de la forma esperada.

 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/