Palau dels Reis de Mallorca

Nom activitat:   Palau dels Reis de Mallorca

Àmbit Curricular: Ciències Socials

Nivell:  Cicle Superior de primària, ESO (Activitat adaptable).    Durada: Matí / tarda

Estacionalitat:  Tot l’any.

Objectius:  1.Conèixer el fugaç regne de Mallorca com  exemple de la distribució de forces en l’època medieval. 2. Descobrir les parts principals d’un castell medieval i la vida quotidiana de palau. 3. Conscienciar del manteniment del patrimoni com a llegat del passat. 4. Reflexionar sobre la tolerància entre cultures a partir dels exemples que trobem al Palau

Descripció: 

A partir d’una visita al Palau dels Reis de Mallorca l’alumne entendrà com era arquitectònicament un palau medieval i la seva evolució històrica en fortalesa i ciutadella.

Al mateix temps, entendrà el funcionament d’una cort medieval, els diferents espais i les funcions de cadascun. També  ens permet descobrir un regne efímer, però marcat per la voluntat de diàleg entre diferents cultures i religions, voluntat plasmada en certs elements decoratius que trobem al Palau.

A part, degut al seu punt geogràfic elevat, des de la torre de l’homenatge, ens permet presentar la geografia de la Catalunya del Nord i situar l’alumne en l’espai per on ha passat o passarà durant la seva estada.

Competències:

AMBS-CUL-VAL DIM31S-CUL-VAL CO5S-CUL-VAL Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones,cultures, opcions i creences
AMBS-CUL-VAL DIM32S-CUL-VAL CO7S-CUL-VAL Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.
AMBS-SOC DIM20S-SOC CO7S-SOC Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO3S-SOC Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO4S-SOC Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics
AMBS-SOC DIM19S-SOC CO1S-SOC Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica
AMBS-SOC DIM21S-SOC CO8S-SOC Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat
AMBS-SOC DIM21S-SOC CO10S-SOC Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers
AMBS-SOC DIM21S-SOC CO9S-SOC Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn