Normativa

Ordre ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos

Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC)

(DOGC núm. 7249 de 17/11/2016)