Funcions

El CRETDIC té assignades les funcions següents:

– Col·laboració amb els equips d’assessorament i orientació psicopedagògics en la identificació i l’avaluació de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta, i en l’orientació a les famílies.

– Assessorament i formació als centres, als equips docents i als serveis educatius sobre criteris organitzatius i metodològics que facilitin l’atenció de les necessitats dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.

– Aportació de suport i de criteris tècnics a altres òrgans del Departament d’Ensenyament.

– Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Ensenyament.