Accés al servei

EL CRETDIC és un servei educatiu “específic”, per tant, les demandes per a la seva intervenció  les han de formular  els serveis educatius de zona, en aquest cas els Equips d’Assessorament i Orienració Psicopedagògics (E.A.P.).

Correspon, doncs, als E.A.P. en la seva tasca de col·laboració amb els centres educatius, valorar la conveniència de sol·licitar la intervenció del CRETDIC.