El servei

El CRETDIC és un servei educatiu específic del Departament d’Ensenyament.

Te encomanada funcions de formació, assessorament i suport tècnic a la tasca docent i a la tasca dels serveis educatius amb la finalitat d’afavorir la inclusió, la participació i l’aprenentatge dels alumnes amb trastorns del desenvolupament i de la conducta.

El seu àmbit d’actuació és tot Catalunya i s’organitza en equips a cadascun dels serveis territorials.