Estades

Les estades de més d’un dia promouen la consolidació dels aprenentatges dels alumnes i els objectius marcats dins d’un projecte o seqüència didàctica de centre. Les estades solen ser de tres o cinc dies i les activitats es realitzen entre les 9 i les 19 hores. Per tal de treure el màxim profit educatiu de la vostra estada al CdA cal un treball coordinat entre el centre educatiu i el CdA. Aquest treball es durà a terme en tres moments importants:

Moment 1: Abans de l’estada

S’estableix la comunicació amb els centres per tal de conèixer-nos i realitzar la programació de l’estada de forma conjunta.  

La participació activa dels centres en el disseny de l’estada és necessària, per tal de que aquesta pugui esdevenir part d’una seqüència didàctica de la vostra programació de centre i així donar-li un caire educatiu. De manera coordinada, centre i CdA definirem els objectius d’aprenentatge que ens proposem aconseguir en l’estada lligats a uns indicadors d’avaluació.

Com ho farem?

Un cop acceptada la vostra sol·licitud, se us assignarà una persona del CdA com a coordinadora de la vostra estada. Podem pactar-ho a la trobada de coordinació que té lloc al mes de setembre, moment en que reunim a tot el professorat que farà una estada al CdA Juneda al llarg del curs. Per aquells centres que no heu vingut mai al camp d’aprenentatge, aquesta trobada ens servirà per presentar-nos i apropar punts de vista metodològics. Us ensenyarem les instal·lacions del Camp d’Aprenentage i quina és la proposta d’activitats que oferim D’altra banda, serà el moment de presentar-vos, de conèixer la motivació principal que us ha dut al camp d’aprenentatge i conèixer la metodologia de treball del vostre centre. A partir d’aquí mirarem de concretar què és el que volem aconseguir amb l’estada (producte final) i com ho farem per aconseguir-ho (tasques a fer). Definirem de forma conjunta els objectius d’aprenentatge en base al treball que ja esteu realitzant al centre o que teniu intenció de realitzar i programarem activitats que podem fer de forma prèvia a l’estada. Per aquell centres que ja heu estat al CdA Juenda serà el moment d’aprofundir i decidir si cal redefinir la proposta treballada i com ho fem.

Moment 2: Durant l’estada

És la pròpia estada al CdA on es desenvolupa bona part del que s’ha programat. Les activitats desenvolupades al CdA seran la continuïtat del vostre treball al centre i tindran l’enfocament pedagògic i competencial que haurem volgut donar segons els objectius pedagògics marcats . Els materials, els ritmes de treball i les metodologies seran adaptades per tal d’adequar-se a les singularitats de l’alumnat, el nivell educatiu i les necessitats educatives.

Moment 3: Després de l’estada

Un cop desenvolupada l’estada és el moment al centre d’elaborar o executar el producte final i decidir fins on portem la seva projecció. També serà el moment en que us demanarem avaluar el treball realitzat, com ha estat el procés d’aprenentage i quin impacte ha tingut sobre l’alumnat tenint en compte els indicadors establerts i el desenvolupament de l’estada.

El cost de les activitats és de 3 € per nen i dia (Ordre ENS/163/20162). Podeu consultar el preu de la manutenció i allotjament a l’apartat Inscripció i quotes.


Els diferents àmbits de treball del CdA de Juneda són:

🐝 Espai apícola

🐄 Espai ramader

🍞 Espai cerealista

🥛 Espai alimentari

🍆 Espai hortícola

🌳 Espai entorn