La biblioteca escolar com a eina d’inclusió

Des del Programa biblioteca escolar “puntedu” es vol oferir una eina de reflexió, de debat i de diagnosi, per fer visible la necessitat de disposar de biblioteques escolars accessibles per a tothom i oferir orientacions sobre els aspectes a considerar per aconseguir-ho.

El document consta de tres parts:

  • Orientacions per ajudar els centres educatius a fer que les seves biblioteques esdevinguin una eina per a la inclusió de l’alumnat.
  • Eina de diagnosi que es pot aplicar a la biblioteca del centre, per detectar quins són els punts forts i febles respecte a la inclusió i poder arribar a acords de millora al respecte.
  • Exemples de centres que s’han considerat interessants.