Xerrada sobre parentalitat positiva dins la formació “El rol dels centres educatius en el PEE 0-20”

La pedagoga Elena Boria, responsable de l’Àrea d’Actuacions de Suport a les Famílies (SOAF), de la Direcció de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va impartir una xerrada dins la formació “El rol dels centres educatius en el PEE 0-20” sobre parentalitat positiva el passat dimecres 8 de maig.
El Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) és un espai per parlar de les relacions familiars, i per donar suport a la tasca familiar de la criança i educació dels fills. Entre els serveis que ofereix, hi ha un divers programa de formació, basat en la parentalitat positiva, tècnica que pot contribuir a afavorir un entorn de benestar emocional, social i físic i augmentar les fortaleses personals dels fills i filles.
La xerrada es va impartir com a contingut de la formació “El rol dels centres educatius en el PEE 0-20”, que va adreçada als centres de Tàrrega, i es va obrir a la resta de comunitat educativa.
Els nous PEE 0-20 promouen un model educatiu que ha de ser capaç d’impulsar la corresponsabilitat educativa entre les famílies, responsables de l’educació dels seus fills, i l’escola, responsable de l’educació formal. Alhora posa l’accent en els centres com a node principal de la xarxa educativa. És per aquest motiu que el PEE 0-20 impulsa la creació del programa d’innovació pedagògica per a cada centre vinculat a aquest marc i el curs “El rol dels centres educatius en el PEE 0-20”.
La proposta del Pla Educatiu d’Entorn 0-20 arriba per part del Departament d’Educació la tardor del 2018 i ho fa en forma de pilotatge. Aquest nou enfocament, si bé dóna continuïtat i validesa al model PEE existent, posa la mirada en:
– Eixamplar l’àmbit d’atenció dels PEE, que s’havia centrat en l’etapa d’escolaritat obligatòria, posant èmfasi en l’etapa 0-3 -impuls d’espais familiars, promoció de la detecció precoç, acompanyament a les famílies en la seva tasca educadora, etc.- i en els ensenyaments postobligatoris -orientació i acompanyament en l’etapa postobligatòria- que eviti l’abandonament escolar i afavoreixi trajectòries formatives ajustades a les necessitats de l’alumnat.
– Impulsar la creació d’itineraris formatius personalitzats que vinculin els diferents aprenentatges que tenen lloc en contextos i temps diversos i millorin la connectivitat, la significativitat i la continuïtat i coherència dels mateixos processos d’aprenentatge, posant èmfasi en els interessos i necessitats de l’alumnat i en la coordinació dels diferents agents socioeducatius –família, educació formal i no formal- per donar una resposta eficaç i coordinada als nous reptes educatius.
– Crear un Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari -SOAC-, que vol comptar amb els recursos i professionals del territori per tal d’articular, des de la continuïtat, la complementarietat i la coherència de les actuacions, aquestes mesures d’orientació i acompanyament, proporcionant un contínuum educatiu.

Amb aquests aspectes que singularitzen la proposta PEE, el PEE 0-20 defineix com a objectius generals:
1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu.
2. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència.
3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar.
4. Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social.
5. Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat físicoesportiva.
6. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa, com a objectiu metodològic.