Projecte


L’avaluació formadora com a procés per a la millora de l’adquisició de les competències bàsiques“.

A manera de resum, el projecte es proposa:
– Conèixer i millorar procediments d’avaluació formadora com a part del procés d’aprenentatge.
– Implementar metodologies de caràcter competencial que donin resposta de manera globalitzadora a les diferents competències bàsiques.
– Transferir els aprenentatges resultants del projecte a la resta de professorat dels centres del consorci i a la resta de professorat de Santa Coloma de Gramenet.
– Afavorir la internacionalització dels centres educatius

Tenint en compte aquests objectius, cada centre participant desenvoluparà el seu propi pla de d’acció d’acord amb el seu projecte educatiu.

A través d’aquest web, obert a tota la comunitat educativa, anirem compartint els coneixements, els materials i les experiències fruit del treball d’aquest consorci.


Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.