CDIAP-Baula

CDIAP-BAULACREIX. Centre pel Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Hospitalet sccl

Baula, CDIAP de l’Hospitalet, és un recurs públic orientat a la prevenció, detecció precoç i atenció dels infants que presenten disarmonies, dèficits o trastorns en el seu desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-ho.

El CDIAP atén als infants d’edats compreses entre el naixament i els sis anys, i les seves famílies, de la ciutat de l’Hospitalet.

El CDIAP de l’Hospitalet, és un centre concertat i forma part de la Xarxa Pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya (amb la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat).