Orientacions i Propostes per alumnat nouvingut

Aquest dossier conté orientacions, recomanacions i eines per als tutors d’aules
d’acollida i per a tot els docents que atenen alumnat nouvingut. En les circumstàncies
actuals, els materials i recursos proposats en aquest document volen ajudar a la
continuïtat dels processos d’ensenyament i aprenentatge,… Llegeix més»