Diagnòstiques

Avaluació interna amb l’objectiu de proporcionar eines als centres educatius per a l’exercici de la seva autonomia pedagògica.

 

 

GUIA DE LA NOVA AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA

 

Tal com ha estat concebuda la prova, i per les seves característiques concretes, s’ha d’intentar que el context proposat sigui creïble per als alumnes;s’han d’aplicar les activitats seguint acuradament les instruccions; per últim, s’han d’avaluar els alumnes fent ús dels instruments d’avaluació dissenyats per a cada una de les activitats (rúbriques i fulls de registre).

Es presenta una guia amb tota la informació que ha estat necessària per dur a terme la prova actual.

Aquesta guia conté:
• Objectius de l’avaluació, característiques i consideracions generals.
• Transcripcions dels vídeos que donen context a la prova.
• Descripció i instruccions per a l’aplicació de les activitats.
• Orientacions per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
• Materials per als alumnes.
• Relació de les activitats amb els elements curriculars (competències, criteris d’avaluació de cicle
inicial, continguts de cicle inicial).
• Rúbriques.
• Exemples d’avaluació de l’expressió escrita.
Els objectius són:

• Aportar informació als docents, als centres i al sistema educatiu sobre el nivell dels alumnes en el procés d’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar el cicle inicial de l’educació primària.
• Promoure una metodologia de treball competencial transferible a les aules a partir de l’avaluació de processos i productes.
• Donar eines als centres perquè en l’exercici de la seva autonomia pedagògica puguin analitzar, valorar i reorientar, si escau, la seva pràctica docent perquè els alumnes adquireixin les competències que estableix el currículum.